40º14'10.6"N 1º49'26.0"E
Telèfon
+34 93 894 26 00
Telèfon

Catalunya comença a patir les primeres conseqüències del canvi climàtic planetari. La disminució i la irregularitat dels episodis de pluja en els darrers anys, així com un deficient control del cicle de l’aigua, compliquen la gestió i comprometen la garantia de subministrament.

Avui, 5 de juny, celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient i els ports esportius catalans, en general, i el Port de Sitges, en particular, tenim la responsabilitat de preservar l’aigua per al present i el futur. Per això, s’han elaborat aquestes recomanacions per a les instal·lacions portuàries que caldria aplicar mentre duri la situació d’emergència i no es decretin –per part de l’Administració– mesures més restrictives i d’obligat compliment:

1. Com a norma general, es prioritzarà l’ús de boca enfront de qualsevol altre ús.
2. Es realitzaran controls i registres dels consums diaris d’aigua encaminats a detectar qualsevol fuita o incidència en la xarxa interna de subministrament.
3. S’augmentaran les actuacions de manteniment preventiu. La reparació de qualsevol incidència detectada haurà de ser immediata.
4. Les inversions de millora de la xarxa interna d’abastament d’aigua potable seran prioritàries.
5. Es retiraran les mànegues de subministrament d’aigua a les embarcacions instal·lades a les torretes de servei emplaçades en els pantalans.
6. Es reduirà al màxim la durada i la freqüència del baldeig d’embarcacions, a menys que aquest s’efectuï amb aigua de mar o amb aigua regenerada.
7. En cas de disposar de reguladors de pressió a les escomeses d’entrada a les instal·lacions o a les edificacions, es regularà la pressió fins al mínim necessari pel correcte funcionament dels equips.
8. Es fomentarà l’estalvi d’aigua i el consum responsable a través de campanyes de sensibilització específiques dirigides als usuaris i al personal intern i extern.
9. El reg d’arbres i arbustos existents es limitarà a la dosi mínima de subsistència. S’abandonarà el reg d’espècies de temporada no adaptades. En cas de fer plantacions estivals o nous enjardinaments, s’escolliran espècies vegetals de secà que no requereixin reg (tamarius, plomalls, romaní, etc.).
10. Els òrgans de govern i els equips professionals dels ports esportius vetllaran per tal que s’apliquin aquestes recomanacions sectorials.

[/ vc_column] [/ vc_row]